Skład  Rady  Bibliotecznej określa  Zarządzenie  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku nr 100/2020 z dnia 14 września 2020 roku.

- dr hab. Radosław Laskowski, prof. AWFiS
- przedstawiciel Wydziału Kultury Fizycznej
- mgr Alicja Kruszyńska - dyrektor Biblioteki Głównej
- mgr Piotr Krzyżanowski - przedstawiciel bibliotekarzy
- mgr Kamila Machowina - przedstawiciel bibliotekarzy
- stud. Ewa Leszczyńska
- przedstawiciel Rady Samorządu Studentów 
- mgr Ewa Rodziewicz-Flis
- przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów

Szczególowy tryb działania Rady Bibliotecznej określa Regulamin Rady.                                       REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ

Rada Biblioteczna, zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005  jest organem opiniodawczym J.M. Rektora. powoływana jest na okres kadencji J.M. Rektora.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą :

     1. po jednym przedstawicielu każdej katedry,
     2. dwóch przedstawicieli bibliotekarzy,
     3. dyrektor Biblioteki Głównej,
     4. jeden przedstawiciel samorządu,
     5. jeden przedstawiciel studiów doktoranckich.
 
 Przewodniczącego Rady bibliotecznej wybiera Rada spośród członków rady.

 Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia Rady co najmniej dwa razy w roku.

 Do podstawowych kompetencji rady Bibliotecznej nalezy w szczególności :

     1. opiniowanie regulaminów dotyczących funkcjonowania biblioteki,
     2. opiniowanie na wniosek J.M. Rektora wszystkich spraw dotyczących organizacji, funkcjonowania i 
         zasad działalności systemu biblioteczno - informacyjnego Uczelni,
     3. opiniowanie budżetu biblioteki oraz sprawozdań z działalności biblioteki,
     4. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkiem działalności oraz rozwojem biblioteki
         uczelnianej,
     5. określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
     6. Przedstawienie Rektorowi kandydatów na Dyrektora Biblioteki Głównej.Podstawa prawna : art. 88 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U z 2005 r. Nr 164 poz. 1365) i § 38 ust. 5 i 6 statutu AWFiS w Gdańsku