Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - (link do strony)   Repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Można w nim udostępniać różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Dostęp do wszystkich materiałów umieszczonych w repozytorium jest otwarty -   każdy, kto ma dostęp do Internetu, może się z nimi zapoznać.

Umieszczenie publikacji w repozytorium jest darmowe, proste i nie zabiera dużo czasu - wystarczy kilka minut, aby udostępnić swój tekst czytelnikom na całym świecie.

Udostępnianie publikacji naukowych w repozytorium wiąże się z szeregiem korzyści  dla autorów:

 

  • zwiększenie widoczności publikacji;

 

  • ułatwienie wyszukiwania publikacji (np. poprzez wyszukiwarki takie jak Google Scholar);

 

  • wzrost cytowań;

 

  • promocja osiągnięć badawczych;

 

  • ułatwienie komunikacji naukowej;

 

  • ułatwienie wykrywania plagiatów;

 

  • trwała archiwizacja i bezpieczne przechowywanie materiałów.

 

Repozytorium może być znakomitym źródłem wiedzy i informacji dla studentów i innych osób zainteresowanych rezultatami najnowszych badań naukowych. 

 

 

Licencjonowane bazy naukowe

dostęp z komputerów uczelnianych

 

Pracownicy studencji i doktoranci mają możliwość założenia dostępu domowego, zdalnego do bazy(EBSCO)

kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390, e-mail : oin@awf.gda.pl

Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów


Na konkretne zamówienie czytelnika zawierające : autora, tytuł, nazwę czasopisma, numer, rok wydania i strony, w granicach dozwolonych prawem autorskim, możemy wykonać skan artykułu i przełać pocztą elektroniczną. 

 Wirtualna Biblioteka Nauki:
             

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.


Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera jest obecnie dostępnych testowo. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami analitycznymi InCites i SciVal. Obok licencji krajowych w ramach WBN dofinansowywane są licencje konsorcyjne na dostęp do miedzynarodowych kolekcji czasopism ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW, NPG, OUP i T&F; chemicznych baz danych Reaxys i CAS SciFinder; ekonomicznych baz danych EMIS, Passport i OECD oraz platform JSTOR, Knovel i Proquest agregujących czasopisma lub książki naukowe pochodzącące od różnych wydawców.


W ramach WBN od 2010 r. finansowany jest także krajowy program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich autorów oraz od 2014 r. udział Polski w międzynarodowym programie publikowania otwartego Scoap3. Pod koniec 2018 r. 

 

 Ebsco

 

Baza głównie anglojęzyczna, która zawiera opisy bibliograficzne wraz z abstraktami z około 20.000 tytułów czasopism, w tym przeszło 10.000 pełnotekstowych, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, biologii, informatyki, ekonomii, zarządzania, biznesu, nauk ścisłych i technicznych.


 Web of Science

 (Web of Knowledge)

 

Obejmuje pakiet Web of Science zawierający trzy bazy abstraktowo 
- bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science CitationIndex 
Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities 
Citation Index), oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings 
Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący.


 

 

Czasopisma na platformie OvidSP - zobacz

 

 

 

 

Polska Bibliografia Lekarska


Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL