Przekazywanie materiałów

do Bibliografii publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku

oraz oceny dorobku naukowego

 

 

 

Dnia 2 grudnia 2015 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października  2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które m.in. wymaga podania objętości recenzowanych artykułów opublikowanych w języku obcym w zagranicznych czasopismach naukowych, które nie występują w ministerialnych wykazach czasopism A, B i C.

Uprzejmie prosimy autorów o uzupełnianie informacji dotyczącej objętości publikacji naukowych zgłoszonych od roku 2013 do bazy „Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku” [według rozporządzenia uwzględnia się publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego – 5 pkt.].

 

 

Zgodnie z § 9 pkt.1 Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 (Dz.U. poz. 877) autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową jako miejsce realizacji badań naukowych.


- oświadczenie o afiliacji (druk do wypełnienia)


Publikacje należy dostarczać do Ośrodka Informacji Naukowej na bieżąco, po ich ukazaniu się
w druku lub otrzymaniu adresu DOI, w formie kserokopii lub drogą elektroniczną (w plikach pdf)
na adres:
oin@awf.gda.pl


1. W przypadku artykułów i referatów/streszczeń zjazdowych kserokopia/plik pdf. powinny
    zawierać:


- okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (tytuł, rok, numer, nr ISSN);

- stronę redakcyjną oraz artykuł z widocznymi numerami stron;

- w przypadku zjazdu : informacje zawierające wszystkie dane (nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)
  oraz cały artykuł/referat/streszczenie z widocznymi numerami stron.

 

2. W przypadku rozdziałów z książek kserokopia/plik pdf powinny zawierać :

 

- okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktor, rok i miejsce wydania, nazwę
  wydawnictwa,  numer 
wydania, numer ISBN);     

- spis treści;

- cały fragment (rozdział) z widocznymi numerami stron;

- oświadczenie o objętości (znakach) potwierdzone przez wydawnictwo naukowe.


3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy AWFiS publikację należy przedstawić do wglądu, a w OIN pozostawić kserokopię/plik pdf jak w pkt. 2 plus ostatnią stronę numerowaną.

 

 

 


UWAGA!

Brak kompletu (afiliacja+tekst+ oświadczenie o znakach)

może skutkować niezaliczeniem prac do dorobku naukowego.