budynek Biblioteki Głównej
Dworek Ludolphino - siedziba Biblioteki Głównej

ETAPY ROZWOJU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU  W GDAŃSKU :

 

Biblioteka szkolna:

1952 - 1957 - Biblioteka Technikum Wychowania Fizycznego.
1957 - 1969 - Biblioteka Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego.

 

Biblioteka naukowa:

1969 - 1981 - Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
1981 - 2001 - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego.
2001 -          - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

WAŻNIEJSZE DATY W HISTORII BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ :

1952 - Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego w Gdańsku przekazuje
           bibliotece księgozbiór w liczbie 2000 woluminów. Biblioteka mieści się
           w świetlicy przyszkolnej.
           Opiekun biblioteki - nauczycielka języka polskiego.


1957 - Biblioteka otrzymuje nowy lokal - dwa pomieszczenia - w głównym budynku szkoły.
          Przyznanie etatu pedagogicznego dla jednego bibliotekarza.
          Księgozbiór liczy 4384 woluminy.
          Czytelnicy pomagają w pracach bibliotecznych.
      
1957 - 1962 - Biblioteka obsługuje równocześnie dwie szkoły TWF i SNWF. 


1964 - 1966 - Biblioteka przystępuje do akcji ogólnokrajowej - tworzenia
                    Centralnego Katalogu Wychowania Fizycznego i Sportu.
                    Pozyskanie do pracy na pół etatu pracownic emerytowanych biblioteki.  


1966 - Otrzymanie pierwszej maszyny do pisania, przeznaczonej do kopiowania kart katalogowych.


1969 - Biblioteka zyskuje miano placówki naukowej przy powstałej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego.
          Zbiory liczą 20 000 woluminów, prenumerata czasopism - 100 tytułów rocznie.
          Powstaje 7 bibliotek zakładowych, nad którymi nadzór sprawuje Biblioteka Główna.

1969-1979 - Wzrost etatów do 8 w 1979 poprzez pozyskiwanie wysokokwalifikowanych bibliotekarzy
                   z renomowanych bibliotek naukowych Trójmiasta.
                   Intensywna rozbudowa zbiorów, profilowanie nabytków pod kątem potrzeb nowej uczelni wyższej.
                   Roczne przyrosty zbiorów - ponad 4 tys. wol. nie licząc czasopism.
                   Rozpoczęcie działalności Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
           
                   Całość pracy z czytelnikiem odbywa się w gmachu głównym uczelni.
                   Zbiory liczą 41 200 woluminów w 1978 roku.


1969-1973 - Opracowanie alfabetyczne zbiorów według obowiązujących  
                   norm dla bibliotek uczelni wyższych.


1974 - Rozpoczęcie tzw. wymiany bibliotecznej.
          
1975 - Rozpoczęcie opracowania rzeczowego zbiorów (katalog przedmiotowy).


1979-1984 - Opuszczenie gmachu głównego uczelni i prace w warunkach pomieszczeń zastępczych tzw. domontu nr 2.


1979 - Zmiana wewnętrznej organizacji zbiorów - Wydzielenie czasopism,
          zbiorów materiałowych tzw. We oraz zbiorów specjalnych.

 

1980 - pozyskanie przez uczelnię części zespołu dworsko - ogrodowego Ludolphino, późniejszej siedziby Biblioteki          

           Głównej, klubu studenckiego i AZS.


1980 - Wprowadzenie struktury oddziałowej w Bibliotece :
          Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Udostępniania Zbiorów
          (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, magazyny książek), Samodzielna Sekcja Czasopism
          (Czytelnia Czasopism, magazyn czasopism).    
          Likwidacja bibliotek zakładowych.


1980-1984 - Wzrost etatów z 8 do 16 osób.


1981 - Przyznanie przez władze uczelni dworku Ludolphino na siedzibę Biblioteki Głównej.


1981-1984 - Remont "dworku" połączony z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb biblioteki.


1984 - Przeprowadzka biblioteki do budynków zespołu podworskiego Ludolphino, położonego w parku,
          w sąsiedztwie budynków uczelni.
          Po roku 1984 odbudowa pomieszczeń magazynowych dla druków zwartych i czasopism.
          Na powierzchni 585 m2 zorganizowano Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię
          z informatorium katalogowym, a także pracownie dla wszystkich służb bibliotecznych.


1985 - Rekordowa liczba nabytków w jednym roku - 5220 wol.


1991 - Podpisanie, wspólnie z Politechniką Gdańską, Akademią Medyczną i Uniwersytetem Gdańskim,
          deklaracji utworzenia Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - TASK


1992-2008 - W skład Biblioteki wchodzi Archiwum uczelniane


1993 - Włączenie do Biblioteki Ośrodka Informacji Naukowej(powstał w 1972 jako jednostka uczelni).
          OIN tworzy wówczas bazę publikacji naukowych pracowników AWF (wydawanych od 1970 r.) i bazę
          prac magisterskich 
          Bazy tworzone są w systemie CDS/ISIS.
      
1995 - Powstaje Trójmiejski Zespół Biblioteczny, działający jako komisja Rady Użytkowników TASK.
          TZB utworzono dla współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących system VTLS VIRTUA.


1996-1997 - Remont budynku biblioteki połączony z komputeryzacją. 
                  Biblioteka częścią międzyuczelnianej sieci komputerowej (podłączenie kabla światłowodowego).     
 
1998 - Zakupu licencji programu VTLS Virtua, kooperacja z TZB, baza osadzona na serwerze Biblioteki
          Politechniki Gdańskiej.


2000 - Baza OIN CDS/ISIS włączona w system Expertus, który umożliwia udostępnianie jej w Internecie i na CD ROM.


2001 - Rozpoczęcie prac przygotowujących do wdrażanie systemu VTLS Virtua.


2002 - Przystąpienie do współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu centralnego - NUKAT.

2003 - Rejestracja i opracowanie alfabetyczne i przedmiotowe zbiorów wyłącznie w systemie VTLS Virtua.
          Retrokonwersja zbiorów.
      
2003 - Wdrożenie modułu Wypożyczalni.


2004 - Początek prac nad opracowaniem wydawnictw ciągłych w systemie VTLS Virtua.


2004 - Bibliotekarze tworzą stronę domową Biblioteki Głównej AWFiS
          (we współpracy z uczelnianym oddziałem informatycznym).


2005 - Udział w pracach nowopowstałego Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego.    
          Prace w dwóch grupach : ds. ujednolicenia zasad korzystania ze zbiorów bibliotek i ds. digitalizacji zbiorów.


2006 - Uzyskanie dostępu do Online Computer Library Center (OCLC)


2008 - Podpisanie porozumienia członków ZBNWP w sprawie digitalizacji zbiorów.
          Bibliotekarze tworzą drugą, nowszą wersję strony internetowej Biblioteki Głównej AWFiS.
          (we współpracy z uczelnianym oddziałem informatycznym).
          Liczba etatów z 20 zmniejsza się do 18 osób.


2009 - Wchodzi w życie nowy regulamin udostępniania zbiorów, uwzględniający komputeryzację biblioteki.


2009 - Realizacja projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (Projekt dofinansowany ze środków unijnych).

 

2010 -  Zmniejszenie ilości etatów bibliotecznych.

 

2012 - Wdrożenie systemu szkolenia bibliotecznego online

 

2013 -2014- Restrukturyzacja Biblioteki Głównej związana z "Programem naprawczym" dla AWFiS w Gdańsku.                                           Liczba etatów w bibliotece - 10. 

 

2015 - Biblioteka Główna włączona w program Polskiej Bibliografii Naukowej. Tworzy bazę i sprawozdaje publikacje     pracowników wydziałów : Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Rehabilitacja i Kinezjologia. Bibliografia tworzona od roku 2013.

 

2016 - Rozpoczęcie prac związanych z planem rozbudowy nowej siedziby Biblioteki Głównej.

 

2016 - 2017 - Zakup i rozpowszechnienie pierwszego zbioru IBUK Wydawnictwa PWN.

 

 

Obecnie - BIBLIOTEKA GŁÓWNA swoje zbiory udostępnia poprzez w pełni skomputeryzowane :  
              Wypożyczalnię, Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię Międzybiblioteczną,
              Ośrodek  Informacji Naukowej.
              Posiada ok 100 000 woluminów druków zwartych, zgromadzonych w czterech magazynach
              na terenie biblioteki.
              Prenumeruje 65 tytułów czasopism polskich i ponad 80 zagranicznych, również w formie on-line.
              Zapewnia dostęp, z komputerów uczelnianych poprzez swoją stronę internetową, do bibliograficznych i   
              i pełnotekstowych baz danych. Poprzez Ebsco (12 podbaz - 7 tys. tytułów czasopism elektronicznych), 
              udostępnia bazy medyczne, turystyczne, pedagogiczne oraz bazy własne, tworzone w OIN, w systemie
              Expertus. Bazy własne obejmują : publikacje pracowników  naukowych AWFiS, rozprawy doktorskie, prace 
              magisterskie, prace dyplomowe, zawartość wybranych wydawnictw ciągłych.
              Ilość opracowanych rekordów bibliograficznych, tworzonych w bazie VTLS Virtua - ok. 25.000 
              (stan z grudnia  2008).
              W ramach programu Virtua funkcjonuje i stale rozwija się, komputerowy katalog haseł przedmiotowych
              Ilość komputerowych kont czytelniczych - 5440.(stan z grudnia 2008).
              Bibliotekarze tworzą wystawy tematyczne i okolicznościowe, uczestniczą (również czynne) w konferencjach 
              naukowych, wydarzeniach o charakterze naukowym i kulturalnym środowiska bibliotekarskiego, doskonalą    
              warsztat zawodowy, angażują się w rozwój naukowy placówki.

 

           

KIEROWNICY I DYREKTORZY W HISTORII BIBLIOTEKI: 


 I ETAP -  Biblioteka Szkolna

1952-1957 - Felicja Kurpiejewska - opiekun biblioteki (nauczycielka języka polskiego)
1957-1969 - mgr Janina Kibort (etat biblioteczny)

           
II ETAP - Biblioteka naukowa

1969-1970 - mgr Teresa Podgórska
1970-1971 - mgr Janina Kibort
1972-1979 - mgr Stanisława Miechowicz
1979-1995 -  dr Stefania Kamińska
1995-2007 - mgr Danuta Świrk
2007-2013 - kustosz dyplomowany mgr Jadwiga Ratkowska

2013           - mgr Alicja Kruszyńska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                             opracowanie Alicja Kruszyńska na podstawie zbiórów BG AWFiS